Sociala frågor

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom arbetet för social hållbarhet. Inom de sociala frågorna berörs bland annat integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter

Länsstyrelsen vill att näringslivet ska se sig som en viktig aktör i arbetet för mänskliga rättigheter. Detta kan förmedlas genom dialog eller som ett led i en upphandling. Det kan i sakfrågor beröra företags ansvar som arbetsgivare, försäljare av konsumtionsvaror eller förmedlare av välfärdstjänster åt den offentliga sektorn, såsom skola, sjukvård eller social trygghet.

Mänskliga rättigheter

Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av insatser för nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.

Integration

Jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska bli jämställt. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i verksamheten.

Jämställdhet

Kontakt