Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Du hittar blanketten för intresseanmälan längst ner på denna webbsida.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen inleder ett anbudsförfarande om

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande

Föreskrifter, råd och vägledning

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10–13 §§ kulturmiljölagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksantikvarieämbetets vägledning om uppdragsarkeologilänk till annan webbplats

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Inbjudan att lämna anbud på:

Arkeologisk utredning etapp 2 inför breddning av E18 Köping-Västjädra

Länsstyrelsen i Västmanlands län inbjuder er att lämna anbud på en arkeologisk utredning etapp 2 inför breddning av E18 Köping-Västjädra i Köping, Hallsta-hammar och Västerås kommuner.

OBS! Kraven på företag och personal har ändrats 28 juni 2019. Förfrågningsunderlaget har justerats - se gulmarkerad text. Länsstyrelsen har bedömt att kraven satts för högt. Ändringarna har gjorts för att ge fler undersökare möjlighet att lämna anbud.

Sista anbudsdag: 24 juli 2019.

Utförandeperiod: Hösten 2019.

Diarienummer: 431-869-2019

Kontaktperson: Ulla Bergquist och Anna-Lena Hallgren.

Tillhörande dokument:

Förfrågningsunderlag Arkeologisk utredning etapp 2 inför breddning av E18PDF

Bilaga 1. Mall för undersökningsplan.Word

Bilaga 2. Mall för kostnadsberäkning.Word

Bilaga 3. Shapefil med utredningsområden (E18_Norr_shp).ZIP

Bilaga 4. Utredningsobjekt och Länsstyrelsen anvisningar (Excel).Excel

Bilaga 5. Mall för rapportering av objekt (objektbeskrivning).Word

Bilaga 6. Rapport över arkeologisk utredning etapp 1, SAU 2019:1 (pdf).PDF

Bilaga 7. Shapefiler från utredning etapp 1.ZIP


2019-06-26

Fråga:

På sidan 10 i förfrågningsunderlaget anges under rubriken ”Kostnadsberäkning” att kostnad för inköp av underlagskartor inte ska ingå i anbudskostnaden och inte heller beräknas. Kommer Trafikverket att tillhandahålla detta material utan kostnad?

Svar:

Trafikverket kommer att tillhandahålla eller bekosta underlagskartorna.

Kontakt