Bäverjakt

Bävern kan orsaka skador på gröda, skog, vatten och egendom. Du kan ansöka om tillstånd för att riva bäverdammar eller bedriva skyddsjakt för att förhindra skadorna.

Jakt efter bäver

Allmän jakttid

I Västmanlands län är den allmänna jakttiden för bäver mellan 1 oktober -10 maj och under den här tiden får jakträttshavaren jaga själv eller låta någon annan jaga.

När krävs det tillstånd att jaga bäver?

Om du behöver bedriva skyddsjakt under annan tid än den allmänna jakttiden kan Länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är att jakten är nödvändig för att förhindra allvarliga skador. Det får inte heller finnas någon annan lämplig lösning.

Vid en ansökan om skyddsjakt måste du som sökande därför kunna visa att ett tillstånd behövs, exempelvis av hänsyn till:

  • allmän hälsa eller säkerhet
  • trafik- eller flygsäkerheten
  • för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Användning av slagfälla vid jakt

Fångst med slagfälla är den mest effektiva jaktmetoden för bäver. Naturvårdsverket har godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver, men eftersom det är viktigt att fällorna används på rätt sätt är det endast särskilt utbildade fångstmän som får använda dem. Det behövs även ett särskilt tillstånd för att sätta upp slagfällor på just den fastighet där den ska användas. Länsstyrelsen kan ge tillstånd i sådana områden där det finns särskilda skadeproblem av bäver.

Om du har särskilda skadeproblem av bäver och vill använda slagfälla, men saknar utbildning för den, kan Länsstyrelsen hjälpa till med kontaktuppgifter till utbildade fångstmän om du får ett tillstånd att sätta upp slagfällor.

Vid jakt med slagfälla kan man inte utesluta felfångst av till exempel utter. Länsstyrelsen är särskilt restriktiv till fällfångst i områden där det förekommer utter, detta för att undvika felfångst.

Bäverdammar

Bävern bygger dammbyggnader och boplatser (hyddor). Det är inte alla bävrar som bygger hyddor, ibland gör de istället en bohåla genom att gräva sig in i strandbrinken eller åkanten.

Boplatsen (bäverhyddan) och den dammbyggnad som reglerar vattennivån vid boplatsen betyder mycket för bäverns möjligheter att överleva vintern. Is och för lågt vattenstånd kan göra att bävern få svårt att komma åt sitt matskafferi i dammen och att den inte får tillräckligt med skydd. Att riva boplatser och dammbyggnader under vinterhalvåret kan därför orsaka skada och djur­plågeri. Rivning är därför förbjudet under del av eller hela året.

Bäverdammar kan skapa översvämningar och därmed skador på till exempel väg och järnväg, jordbruksmark och vattentäkter.

Bäverdammen, men inte boplatsen (bäverhyddan), får förstöras utan att söka tillstånd mellan 1 maj – 30 september. Observera att det bara är markägare och jakträttsinnehavaren som utan ansökan får tillstånd att göra ingrepp i bävrars dammar.

På platser med stor bäveraktivitet och en besvärlig skadebild rekommenderas att den allmänna jakttiden för bäver utnyttjas mellan 1 oktober - 10 maj.

Länsstyrelsen får ge tillstånd till att ta bort bävrars boplats och dammbyggnad. Men reglerna varierar beroende på när på året det gäller, se nedan.

Perioder då tillstånd krävs

  • För att riva en boplats för bäver krävs tillstånd året runt.
  • För att riva bäverdammar krävs tillstånd under tidsperioden
    1 oktober - 30 april.

  • Observera att rivning av bäverdammar kan innebära en anmälningspliktig vattenverksamhet.

Kontakt

Viltförvaltning

Avdelningen för naturvård

Telefon 010-224 90 00 (växel)