Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Underlag för marina bevarandeplaner i Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer:
2020:07
Diarienummer:
511-511-19
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
106
Publikationstyp:
Rapport

Följande rapport har tagits fram för att göra en enhetlig beskrivning av länets två marina naturreservat samt sju Natura 2000-områden med marina naturtyper. Sammanställningen innehåller beskrivningar av områdena och dess bevarandevärden, påverkan på de marina värdena samt förslag på bevarandemål.

Rapporten bygger på det nationella pågående arbetet med att ta fram ett ramverk för marint områdesskydd i Sverige.

De marinbiologiska beskrivningarna utgår från analyser av befintligt kartunderlag över marina arter och naturtyper, samt viktiga ekosystemkomponenter och Helcom undervattensbiotoper (HUB).

Denna sammanställning med enhetlig beskrivning av områdena kommer kunna utgöra ett viktigt underlag vid eventuell av befintliga bevarandeplaner för länets marina N2000-områden, samt som ett stöd vid etablering av nya skyddade marina områden.

Rapporten kan förhoppningsvis även vara trevlig läsning för den allmänt intresserade.

Kontakt