Strategi mot våld i nära relationer 2014-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2014:23

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott som förorsakar våldsutsatta kvinnor, barn och män samt deras närstående stort lidande. Våldet innebär också konsekvenser för samhället genom omfattande kostnader för såväl skyddsåtgärder och myndighetsutövning, som vård- och övriga stödinsatser.

Regeringens fjärde jämställdhetspolitiska delmål lyder: ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, pojkar och flickor, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.” Länsstrategin utgår från detta, och inkluderar våld mot kvinnor, barn och män i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt barn som lever eller har levt i familjesystem präglade av våld.

Kontakt