Strategi för formellt skydd av skog i Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Strategi

Detta dokument redovisar en strategi för genomförandet av formellt skydd inom ramen för delmål 1 i det regionala miljömålet Levande skogar.

Med formellt skydd avses här skyddade områden inom vilka skogsbruk är förbjudet. Detta gäller för större delen av alla naturreservat, samt för biotopskydd och naturvårdsavtal.

Strategin har tagits fram av länsstyrelsen Västernorrland och skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland i bred samverkan med representanter för länets storskogsbruk, markägarorganisationer, kommuner och ideell naturvård.

Kontakt