Skoglig naturvärdesinventering - av ett urval hällmarker längs Västernorrlands läns kust

Om publikationen

Löpnummer:
2015:02
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
77
Publikationstyp:
Rapport

Stora delar av Västernorrlands kustområden domineras av öppna hällmarker, en naturtyp som överlag är dåligt dokumenterad vad gäller naturvärden. Vi känner dock till att det här är områden som ofta undgått mänsklig exploatering, och som idag utgör viktiga livsmiljöer för många växt- och djurarter.

Ett sådant exempel är den starkt hotade jättepraktbaggen. En tre centimeter lång värmeälskande skalbagge, som är helt beroende av den solexponerade gamla döda ved som hällmarkerna erbjuder. Den befarades vara utdöd från landet när den vid inventeringar 2007 helt oväntat påträffades i Skuleskogens nationalpark, långt från tidigare kända fyndplatser södra Sverige. Jättepraktbaggen kan stå som symbol för behovet av att uppmärksamma och bevara denna förbisedda naturtyp.

Inventeringen, som presenteras i denna rapport, förbättrar kunskapsläget kring hällmarksskogar utmed ångermanlandskusten, och lägger en grund för fortsatta inventeringar. Förhoppningsvis kan denna och framtida inventeringar av hällmarker utgöra viktiga underlag vid fysisk planering av olika slag.

Kontakt