Sjöar och vattendrag i Västernorrland - Utvärdering av vattenkemidata från miljöövervakningen 1983-2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:15
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport

Inom den regionala miljöövervakningen bedrivs kontinuerliga återkommande mätningar och undersökningar av länets vattenkemi för att se ifall onaturliga förändringar förekommer i vattenmiljön. Rapporten är en utvärdering från tre decenniers miljöövervakning av vattenkemi i 10 sjöar och 13 vattendrag i Västernorrland.

Utvärderingen omfattar beskrivningen av tillståndet utifrån de senaste tre åren och en trendanalys på tidsserierna. Vattenförekomsterna har också klassats med avseende på ekologisk status enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Resultaten visar generellt på hög eller god ekologisk status utifrån vattenkemin för samtliga sjöar och vattendrag som ingick i studien med undantag för Västersel som hade en halt av Totalfosfor som var mer än det dubbla referensvärdet enligt bedömningsgrunder.

Kontakt