Samverkan kriskommunikation i Västernorrland 2019-2024

Om publikationen

Löpnummer: 2019:02

Diarienummer: 457-385-2019

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 14

Publikationstyp: Strategi

I det svenska krishanteringssystemet har regeringen, länsstyrelser och kommunerna ett geografiskt områdesansvar. Det innebär bland annat att vi ska verka för att informationen till medborgarna samordnas.

Varför är det viktigt att samverka? Oavsett händelse är det många aktörer som har ansvar för olika delar av en samhällsstörning och för att vi på bästa sätt ska använda våra samlade resurser behöver vi samverka. Samverkan är inte minst viktig när det kommer till kommunikationen kring samhällsstörningen. Genom samverkan skapar vi förtroende och förståelse för de deltagande aktörernas agerande vilket är avgörande för vår möjlighet att hantera händelsen.

För att stärka och förbättra samverkan kring kriskommunikation har länets kommunikatörer (regionala kriskommunikationsnätverket) tillsammans tagit fram en strategi som anger den långsiktiga inriktningen för länets kriskommunikationsarbete. Detta dokument ersätter den tidigare strategin som fastställdes 12 maj 2014.

Denna strategi är fastställd av länets regionala råd, Y-sam den 4 juni 2019.

Kontakt