Sammanställning över vägar och gator i Västernorrlands län 2020/2021

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 258-515-20

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning över vägar och gator i Västernorrlands län 2020/2021

Länsstyrelsen i Västernorrlands län upprättar enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter inom Västernorrlands län.

I denna sammanställning redovisas:

  • Allmänna föreskrifter och upplysningar med bruttoviktstabeller
  • Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa för dessa gällande lokala trafikföreskrifter
  • Förteckning över kommunala gator och vägar som är upplåtna för och/eller undantagna från bärighetsklass 1 (BK1) + (BK4)
  • Bestämmelser under vinterperioden
  • Detaljskisser över trafikplatser

Kontakt