Sammanställning över vägar och gator i Västernorrlands län 2019/2020

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
258-292-19
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
57
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Västernorrlands län upprättar enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter inom Västernorrlands län.
I denna sammanställning redovisas:

  1. Allmänna föreskrifter och upplysningar med bruttoviktstabeller
  2. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa för dessa gällande lokala trafikföreskrifter
  3. Förteckning över kommunala gator och vägar som är upplåtna för och/eller undantagna från bärighetsklass 1 (BK1)
  4. Bestämmelser under vinterperioden
  5. Detaljskisser över trafikplatser

Kontakt