Sammanställning av sikinventeringar Västernorrland 2010-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:09
Diarienummer:
623-10705-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Sammanställning av sikinventeringar Västernorrland 2010-2020

I denna rapport redovisas undersökningar av sikens lek och uppväxtområden längs Västernorrlands kustband från åren 2015, 2016 och 2020. Undersökningen utgör en uppföljning av inventeringarna som genomfördes under åren 2010, 2011, 2012 och 2013 (Kartläggning av viktiga lek- och uppväxtområden för havsfisk, 2013, dnr 511-6745-12). Totalt finns sju undersökningsår under perioden 2010 till 2020. Fiskets omfattning har varierat mellan undersökningsåren men en del jämförelser går att göra.

Under fisket 2020 genererade medellokalen 29 sikar i snitt per notdrag. Det är det tredje högsta resultatet under den tioårsperiod som inventeringarna spänner över. Högst fångster per notdrag gjordes 2011 med 39 sikyngel i snitt. Lägsta fångsterna gjordes året efter, 2012, med 6 sikyngel i snitt per notdrag.

Årets inventering bekräftar tidigare erfarenheter att det är stora variationer mellan åren, att fisket tenderar att vara som bäst kring vecka 20 samt att det är svårt att från land bedöma vilka stränder som kan utgöra gynnsamma sikyngelområden. Liksom tidigare år utmärker sig lokalen norra Aggösundet strax söder om Husum som särskilt gynnsam.

Ingen tydlig trend kan utläsas beträffande sikbeståndets utveckling. Det kan tolkas som att beståndet är stabilt. Då flertalet nya fiskerestriktioner införts finns även möjligheter att sikbeståndet kan komma att stärkas i Bottenhavet.

Kontakt