Riskklassning av fiberhaltiga sediment 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:11

Diarienummer: 575-2453-2015

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

I Västernorrland har 24 områden med fiberbankar och/eller fiberrika sediment riskklassats. Resultaten från riskklassningen redovisas i denna rapport. Rapporten har uppdaterats efter remiss till referensgrupp samt resultat från kompletterande analyser. Riskklassningen är avsedd att fungera som ett prioriteringsverktyg för länsstyrelsen i det fortsatta arbetet med fiberbankar och fiberrika sediment i Västernorrland.

Resultaten från projektet kommer att vara till stor nytta i länsstyrelsens fortsatta ansträngningar för att nå miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt och djurliv.

Kontakt