Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 6

Publikationstyp: Rapport

Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att exploatera mark i utsatta lägen, till exempel nära farligt godsleder, har ökat. För att förtydliga riskhanteringens roll i detaljplaneprocessen vill Länsstyrelsen Västernorrland med detta dokument övergripande beskriva riskhanteringsprocessen och länka samman de två processerna.

Denna riskpolicy redovisar hur markanvändning, avstånd och riskhantering samspelar i detaljplaner nära transportleder för farligt gods.

Kontakt