Restaurering och skötsel av våtmarker i odlingslandskapet - Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2008:1
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Som ett komplement till landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket. 2007a) beslutade Naturvårdsverket 2007 att avsätta 17 miljoner kronor till arbetet med att återskapa våtmarker i odlingslandskapet.

Åtgärderna gäller främst anläggning och restaurering av våtmarker i odlingslandskapet vilket inkluderar restaurering av slåtterängar och betesmarker. Det handlar främst om restaurering av hydrologi och/eller vegetation i en befintlig våtmark, t.ex. lägga igen diken i en dikad våtmark eller röja sly på en igenväxande myr. Även att restaurera en återmeandring i ett vattendrag när detta ingår som en del i ett stort våtmarksprojekt kan ingå i stödet.

Kontakt