Restaurering och skötsel av våtmarker i odlingslandskapet - Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2008:1

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 52

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Som ett komplement till landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket. 2007a) beslutade Naturvårdsverket 2007 att avsätta 17 miljoner kronor till arbetet med att återskapa våtmarker i odlingslandskapet.

Åtgärderna gäller främst anläggning och restaurering av våtmarker i odlingslandskapet vilket inkluderar restaurering av slåtterängar och betesmarker. Det handlar främst om restaurering av hydrologi och/eller vegetation i en befintlig våtmark, t.ex. lägga igen diken i en dikad våtmark eller röja sly på en igenväxande myr. Även att restaurera en återmeandring i ett vattendrag när detta ingår som en del i ett stort våtmarksprojekt kan ingå i stödet.

Kontakt