Regional tillväxtanalys av bredbandsutbyggnad i Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer: 2017:05

Diarienummer: 303-4216-17

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport presenterar resultaten från en analys som WSP Sverige AB genomfört på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland inom ramen för EU-projektet Dig.2020. Projektet är Västernorrlands satsning för att nå regeringens kortsiktiga bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

Den samhällsekonomiska analysen genomförs i två steg; först en litteraturstudie av tidigare forskning på området, som sedan tillämpar de påvisade effekterna i scenarioanalyser gjorda med det regionala analys-och prognossystemet (Raps). Syftet med analysen är att visa på de samhällsekonomiska effekterna av en utbyggd bredbandsinfrastruktur i Västernorrland. Rapporten utgör ett underlag för fortsatta diskussioner med relevanta aktörer om behovet av bredbandsutbyggnad i länet.

Kontakt