Regional systemanalys 2010-2020

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

Vi har tillsammans med Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län tagit fram en gemensam regional systemanalys för perioden 2010-2020. Arbetet redovisades till regeringen 30 september 2008.

Analysen beskriver transportsystemets funktion, brister och behov och ska ligga till grund för planeringen av infrastrukturåtgärder 2010-2021. I missivet framgår den övergripande inriktningen och de stråk som prioriteras, bland annat Botniska korridoren med Ostkustbanan, Ådalsbanan och Norrbotniabanan, samt Mittnordenstråket Trondheim-Östersund-Sundsvall med anslutning mot Finland. Även behovet av kraftfulla bärighetssatsningar lyfts fram.

Företrädare för landstingen och kommunförbunden i de fyra norrlänen behandlade dokumentet vid ett möte den 12 september och det finns en bred uppslutning bakom analyserna och de slutsatser som redovisas.

Kontakt