Översiktlig kustinventering och bedömning av stränder i Västernorrland 2002-2004

Om publikationen

Löpnummer: 2005:3

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 168

Publikationstyp: Rapport

Som ett led i att uppnå ett av Västernorrlands 15 regionala miljökvalitetsmål "Hav i balans samt levande kust och skärgård" har länsstyrelsen genomfört en översiktlig kustinventering av naturvärden och påverkansgrad längs länets kust.

Inventeringen omfattar från strandlinjen räknat landområdet inom 300 meter samt ut i vattnet ner till 1 meters djup. Förutom en klassificering av den fysiska påverkansgraden längs stränderna för hela länets kuststräcka har även 356 områden med indikationer på höga naturvärden inventerats i fält. Fältinventeringen har omfattat kärlväxter, makroalger, bottenfauna, strandskalbaggar samt mindre- och större vattensalamander. 

Kontakt