Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys

Om publikationen

Löpnummer:
29
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
112
Publikationstyp:
Rapport

Det finns områden i vårt län där vi har identifierat att det finns risk för erosion, skred, ras, slamströmmar och översvämning. Detta kan leda till skador på bebyggelse och infrastruktur och påverka områden med miljöfarlig verksamhet och förorenad jord. Vi har därför gjort en analys av det framtida klimatet i länet gällande nederbörd, temperatur, flöden och havsvattenstånd.

Utredningen är avsedd att användas som ett underlag för länsstyrelsens regeringsuppdrag. Det går ut på att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Utredningen ska också hjälpa kommunerna i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och fysisk planering.

Kommentar:
Bilagorna är översiktliga kartor och visar riskområden eller riskobjekt. Med riskområden menas områden som särskilt riskerar ras, skred, översvämning och/eller erosion. Riskobjekten är flygplatser, miljöfarlig verksamhet, dammar, förorenade områden (miljöfarligt område) och Sevesoanläggningar.

Kontakt