Narkotikaspår i avloppsvatten 2020 samt omvärldsbevakning om narkotika

Om publikationen

Löpnummer:
2021:5
Diarienummer:
706-1473-2021
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

I samverkan med länets kommuner har prover tagits vid 12 av länets största avloppsreningsverk under oktober 2020, i syfte att få en övergripande ögonblicksbild av bruket av amfetamin, cannabis, kokain, MDMA och Tramadol samt komplettera andra lägesbilder och undersökningar i både ett brotts- och drogförebyggande perspektiv.

De första analysresultaten visar att det finns spår av narkotika i vattnet i samtliga av länets kommuner, men för att kunna dra några slutsatser behöver vi fortsätta följa detta område. Provtagningsserien avses fortsätta till 2023 med fyra provtagningstillfällen per år.

Regeringen har beslutat om en förnyad nationell ANDTS-strategi för 2021-2025 som inkluderar en nollvision för narkotikarelaterade dödsfall. Dödligheten har gått ner de senaste åren, men ytterligare insatser krävs inom både förebyggande och tidiga insatser samt vård och behandling för att fortsätta och förstärka den trenden.

Kontakt