Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Myrfågelinventering Stensjöflon 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2019:01
Diarienummer:
512-415-2019
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Myrfågelinventering Stensjöflon 2017

Inventeringen utgör en del av den uppföljning av skyddade områden, naturreservat, som länsstyrelsen löpande arbetar med.

De centrala delarna av naturreservat inventerades på myrfåglar genom totalt fyra fältbesök under perioden 24 maj-16 juni 2017. Resultatet har tydliga likheter med det från den senaste mer omfattande inventeringen 1983. Sålunda hittades praktiskt taget lika många par båda åren av arter som exempelvis gräsand, vigg, svarthakedopping, tofsvipa, storspov och ängspiplärka.

Några arter var klart mer ovanliga 2017 än 1983, det gäller till exempel bläsand, enkelbeckasin och videsparv. Dvärgbeckasin och smalnäbbad simsnäppa noterades som häckande 1983 men inte 2017. En art var klart vanligare 2017 än 1983, gulärla. Sångsvan och kanadagås häckade 2017 och noterades inte 1983. I rapporten diskuteras skillnader mellan de två inventeringsåren, samt restaurering av myrar.

Kontakt