Miljötillstånd och miljömålsarbete i Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:09
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
92
Publikationstyp:
Rapport

Den regionala miljömålsuppföljningen visar att länets aktörer behöver arbeta mer aktivt med mål, åtgärder och uppföljning för att vända utvecklingen.

Den viktigaste slutsatsen utifrån miljömålsbedömningen 2015 är att inget av de tolv miljökvalitetsmålen som Länsstyrelsen Västernorrland bedömt på regional nivå är möjliga att nå med idag beslutade styrmedel och åtgärder.

Att arbeta för en mer ekologiskt hållbar utveckling innebär en långsiktig investering i goda, eller till och med bättre, levnadsförhållanden för såväl nuvarande som kommande generationer. Med avstamp i denna rapport vill länsstyrelsen tillsammans med länets övriga aktörer ta sikte på en mer hållbar utveckling i Västernorrland.

Handlingsplanen har tagits fram i bred samverkan där bland annat kommunerna, landstinget, Skogsstyrelsen, Kommunförbundet och länsstyrelsen deltagit. Två workshops har genomförts kopplat till fokusområdena. Ett förslag till handlingsplan remitterades under perioden september-december 2016. Den 20 februari 2017 ställde sig Länspartnerskapet bakom den regionala handlingsplanen för miljömålsarbete.

Kontakt