Miljökvalitetsnormer för vatten - vägledning för fysisk planering i Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2012:7
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Enligt åtgärdsprogrammet för Bottenhavet behöver kommunerna utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Som en följd av detta har Länsstyrelsen Västernorrland utarbetat denna vägledning för tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten inom den fysiska planeringen.

Genom att bidra till att normerna följs underlättas också arbetet med att uppnå flera nationella miljökvalitetsmål.

Vägledningen vänder sig i första hand till tjänstemän som arbetar med fysisk planering. Den syftar till att vara ett redskap för att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas i detaljplanering och i översiktsplanering. Till grund för utarbetandet av vägledningen ligger Vattenmyndighetens beslut år 2009 om fastställande av åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer för ytoch grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt.

Kontakt