Metodstöd - tillsyn av förorenade områden

Om publikationen

Löpnummer:
2016:10
Diarienummer:
575-6148-16
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Kravnivåer inför genomförande av riskbedömningar.

Målsättningen med framtagande av detta metodstöd är att dels få till stånd ett mer effektivt tillvägagångssätt vid handläggningen av dessa ärenden och dels en samsyn gällande kravnivåer inför beslut om genomförande av riskbedömningar som kan användas som referens i framtida undersökningar och åtgärder i Sverige.

Detta metodstöd bygger på de erfarenheter som Länsstyrelsen Västernorrland har med att arbeta med förorenade områden och tillsynsobjekt med omfattande och komplicerad föroreningsproblematik. Metodstödet syftar inte på något sett att vara heltäckande.

Kontakt