Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Luftrapport 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2020:10
Diarienummer:
502-9677-20
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Luftrapport 2018

Länsstyrelsen Västernorrland sammanställer varje år de luftutsläpp som sker från Västernorrlands fasta anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Utsläppssiffror är inhämtade från de miljörapporter som årligen lämnas in av bolagen. När det gäller inhämtade uppgifter om koldioxidutsläpp är det främst sådana som verifierats och rapporterats till det svenska registret för handel och utsläppsrätter. Sammanställningen görs för klimatgaser (koldioxid och lustgas), försurande gaser (svaveloxider och andra svavelföreningar, kväveoxider samt ammonikak), utsläpp med lokal påverkan (partiklar, kolmonoxid och NMVOC), metaller (arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink) samt dioxiner, fluorider och klorider.

Av rapporten framgår det att det i huvudsak är anläggningar lokaliserade i Sundsvall och Örnsköldsvik som dominerar länets luftustsläpp.

Kontakt