Luftrapport 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2018:02

Diarienummer: 502-1705-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Västernorrland sammanställer varje år de luftutsläpp som sker från Västernorrlands fasta anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken.

Av rapporten framgår det att det i huvudsak är anläggningar lokaliserade i Sundsvall och Örnsköldsvik som dominerar länets luftutsläpp. Utsläppen av fossil koldioxid från länets fasta anläggningar har minskat något de senaste fem åren. De totala utsläppen av svaveloxider i länet har under 2016 ökat 30 procent i jämförelse med 2015. Länets totala utsläpp av partiklar var något förhöjt år 2012 men har mellan 2015 och 2016 minskat med 22%.

Kontakt