Luftrapport 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2016:4
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-624X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Västernorrland sammanställer varje år de luftutsläpp som sker från Västernorrlands fasta anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Utsläppssiffror är inhämtade från de miljörapporter som årligen lämnas in av bolagen.

Av rapporten framgår det att det i huvudsak är anläggningar lokaliserade i Sundsvall och Örnsköldsvik som dominerar länets luftutsläpp.

Utsläppen av fossil koldioxid från länets fasta anläggningar har minskat något de senaste fem åren med undantag för 2014 då en något större nedgång på cirka 15 procent redovisas. Länets totala utsläpp av partiklar var något förhöjt år 2012 men har sedan dess minskat.

Kontakt