Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lavar på kulturved i Ångermanland

Om publikationen

Löpnummer:
2016:02
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringen har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv samt övriga ekosystemrelaterade miljömål. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper bidrar också till att uppnå det internationella målet om att senast 2020 ha förbättrat hotade arters bevarandestatus liksom den europeiska strategin för att uppnå detsamma.

Inventeringen genomfördes i Ångermanland i juni 2015 av Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin på uppdrag av länsstyrelsen i Västernorrland. De har även författat rapporten. Syftet var att öka kunskapen om de arter som ingår i åtgärdsprogrammet. Vid inventeringen lades fokus på dessa, men även andra arter som är rödlistade och som förekommer på kulturved eftersöktes.

Kontakt