Länsstyrelsen Västernorrland Miljömålsuppföljning 2019

Om publikationen

Löpnummer: 1:2020

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 5

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Miljömålsuppföljning Västernorrland 2019

Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen Västernorrland om länet kommer att nå de uppsatta miljömålen. Bedömningarna baseras bland annat på provtagningar, undersökningar, indikatorer och kunskap om miljön i länet. Uppföljningen görs i alla län, och Naturvårdsverket sammanställer de regionala resultaten till en nationell bedömning. Detta är underlag till den svenska miljöpolitiken. I det här utskicket kan du läsa mer om arbetet med våra regionala miljömål.

Kontakt