Landskapsplan för Mnemosynefjäril i Medelpads kustland

Om publikationen

Löpnummer:
2011:10
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

Mnemosynefjärilen i Medelpad finns inom ett geografiskt avgränsat område vid Medelpadskusten i de tre socknarna Hässjö, Tynderö och Alnö.

Populationen har varit känd sedan 1930-talet och har under 1900-talet förmodligen gynnats av den igenväxning som skett av odlingslandskapet under detta sekels andra hälft. De senaste åren ser den ut ha minskat då flera lokaler försvunnit och några lokaler minskat starkt.

Övervakning genom linjetaxering har utförts sedan 2008 men det är ännu för tidigt att uttala sig om någon trend i dessa undersökningar.

De åtgärder som föreslås nu är främst större röjningsinsatser på några lokaler samt hänsyn vid skogsbruk och betesdrift. I den kommunala planeringen har hänsyn tagits till de lokaler som är kända idag.

Kontakt