Inventering av större vattensalamander 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2008:9

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 86

Publikationstyp: Rapport

Denna inventering har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv och övriga ekosystemrelaterade miljömål. Målet är att antalet hotade arter ska reduceras med 30 % till 2015 och förlusten av biologisk mångfald ska stoppas till 2010.

Kontakt