Havsörn i Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer: 1

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Inventering och övervakning av länets havsörnspopulation är en del av den regionala miljöövervakningen inom programområdet Kust och hav, delprogram: Havsörn (Y23) (Olofsson 2009).

Delprogrammet kompletterar övrig övervakning som både är av biologisk och kemisk karaktär och är ett led i att följa upp både de nationella och de regionala miljömålen Hav i balans och levande kust och skärgård, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Kontakt