Handlingsplan: Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
801-3545-15
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser samt om att värdera kvinnor och män lika. Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Handlingsplanen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering utgår från de nationella jämställdhetsmålen och är ett steg mot att konkretisera både Strategin för jämställdhetsintegrering och den regionala utvecklingsstrategin genom att identifiera länsgemensamma prioriteringar. Handlingsplanen kommer att vara vägledande för prioriteringen av projekt från de regionala tillväxmedlen.

Ett brett samarbete har genomsyrat hela processen med att ta fram länets strategi och handlingsplan för jämställdhet och jämställdhetsintegrering. En styrgrupp bestående av organisationer från hela länet har varit en viktig avstämnings- och förankringsyta för arbetet med handlingsplanen.

Kontakt