Handlingsplan för grön infrastruktur i Västernorrland - kunskapsunderlag och åtgärder 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:4
Diarienummer:
510-3812-16
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
89
Publikationstyp:
Rapport
Handlingsplan för grön infrastruktur i Västernorrland 2020

Naturens resurser ska räcka till mycket och många. Vi blir allt fler människor på jorden och det är avgörande att vi nyttjar naturens ekosystemtjänster på ett hållbart,
långsiktigt sätt. En förutsättning för att bibehålla den biologiska mångfalden är att de ekologiska sammanhangen upprätthålls. Arbetet med grön infrastruktur är ett försök att anlägga ett landskapsperspektiv på den biologiska mångfalden och naturens förmåga att generera ekosystemtjänster.

Uppdraget om att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur har länsstyrelsen fått av regeringen. Handlingsplanen samlar kunskapsunderlag om nuläget
för länets gröna infrastruktur. Bland annat redovisas kartor som visar var i länet naturvärdena är aggregerade. Med hjälp av underlagen har brister i de ekologiska nätverken och behov av insatser identifierats och förslag på åtgärder tagits fram. För att nå framgång måste arbetet med grön infrastruktur ske i samarbete med
landskapsaktörerna. Handlingsplanen ska kunna utgöra ett underlag för beslut
och strategiska ställningstaganden för brukande av mark, naturvårdsarbete, kommunernas översiktsplanering och i myndigheternas prövningar och tillsynsarbete.

Kontakt