Förslag på utvecklad myndighetssamverkan kring våld i nära relationer

Om publikationen

Löpnummer: 2016:3

Diarienummer: 801-2652-16

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt brott som förorsakar våldsutsatta kvinnor, barn och män samt deras närstående stort lidande. Våldet innebär också konsekvenser för samhället genom omfattande kostnader för såväl skyddsåtgärder och myndighetsutövning, som för vård och övriga stödinsatser.

Människor som utsätts för våld kan vara aktuella hos flera olika myndigheter och ha omfattande behov. Väl fungerande insatser ur de utsattas perspektiv förutsätter hög grad av samverkan mellan myndigheter.

Länsstyrelsen har utifrån sitt övergripande samordningsuppdrag gällande mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck utrett möjligheterna till en fördjupad myndighetssamverkan. Denna utredning föreslår ett konkret samarbete myndigheterna emellan som ska höja kvalitén och kvalitetssäkra myndigheternas gemensamma arbete och ge förutsättningar för kvalitetshöjning av varje myndighetsarbete, med målsättning att våldsutsatta och våldsutövare ska få tillgång till samhällets stödinsatser.

Kontakt