Bostadsmarknadsanalys 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017:08

Diarienummer: 405-5108-17

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen göra en regional analys och en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. I 2017 års regleringsbrev gav regeringen dessutom länsstyrelsen i uppdrag att redovisa och bedöma om kommunerna har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen som uppfyller kraven i 2 § lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Se kapitel 3.

Analysen i rapporten grundar sig framförallt på resultatet från den
bostadsmarknadsenkät som kommunerna årligen svarar på och som sammanställs av Boverket och länsstyrelserna. Syftet med enkäten är att bidra till en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att se trender och tendenser gällande den framtida utvecklingen. Därutöver har uppgifter hämtats från länsstyrelsen, SCB samt Svensk Mäklarstatistik.

Kontakt