Biotopskydd - bråkiga begrepp

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 80 inklusive bilagor

Publikationstyp: Rapport

Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet biotopskydd under 2008 samt 2009 tagit fram denna rapport angående juridiska förutsättningar och tolkningar av det generella biotopskyddet.

Många länsstyrelser har efterlyst någon form av vägledning för hur biotopskyddsärenden ska hanteras enligt gällande lagstiftning. Lagstiftningen upplevs i vissa fall som förhållandevis otydlig vilket medför risk för att lagstiftningen tillämpas olika. Huvudfokus har därför i denna rapport lagts på själva prövningen. Materialet ska ge möjlighet till ökad kunskap på, och bättre samsyn mellan, länsstyrelserna.

Kontakt