Barn och ungas erfarenheter av prostitution i Västernorrland och Jämtland hösten 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:1
Diarienummer:
801-11621-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan till rapporten Barn och ungas erfarenheter av prostitution i Västernorrland och Jämtland hösten 2020.

Länsstyrelsen har en central roll i att stödja genomförande och uppföljning av Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Under våren 2020 genomförde Länsstyrelsen Jämtland en kartläggning av prostitutionens omfattning i Jämtland och Västernorrland. Det innebar sökningar på olika escort-sidor vid tre olika tillfällen. Ett tydligt resultat av kartläggningen var att de allra flesta som befann sig i prostitution var mellan 18 och 35 år. Utifrån att det främst var unga personer som befann sig i prostitution i de två länen framkom ett behov av denna kartläggning som nu presenteras i rapportform.

Syftet med kartläggningen är att ge ansvarig personal en bild av och kunskap om hur utsattheten ser ut bland barn och unga som säljer sex via bland annat sociala medier. Det kan handla om att förstå varför ungdomar börjar sälja sex och vad som leder fram till att gränser överskrids. Kartläggningen syftar också till att fånga vilken typ av stöd unga med erfarenhet av prostitution efterfrågar och hur samhällets insatser bör förbättras för att motverka och förebygga att barn och unga utsätts.

Kontakt