Årsredovisning Länsstyrelsen Västernorrland 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
106-1380-2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
164
Publikationstyp:
Rapport
Årsredovisning Länsstyrelsen Västernorrland 2019

Under 2019 har länsstyrelsen haft fokus på förmågan att förstå omvärlden och agera utifrån omvärldens förutsättningar. Omvärlden kan vara en enskild medborgare, ett företag eller andra aktörer såsom kommun och region. Omvärldsförståelsen är tillsammans med helhetssyn och samordning grundläggande begrepp vilka myndigheten har arbetet utefter för att främja länets utveckling.

Länsstyrelsens samordningsansvar i länet innebär flertalet initiativ och insatser inom en rad olika sakområden. Ett tvärsektoriellt arbetssätt och ett utnyttjande av den breda kompetens som finns inom länsstyrelsen främjar helhetssynen och en hållbar utveckling i länet. Ett exempel på ett stärkt tvärsektoriellt område är jämställdhetsområdet.

Exempel på insatser för att nå nationella mål och där Länsstyrelsen Västernorrland har styrkeområden, är bredbandsutbyggnaden i länet där länsstyrelsen leder och samordnar den offentligt finansierade utbyggnaden genom samverkansprojektet Dig.2020 och landsbygdsprogrammets insatser. Bredbandsutbyggnaden är också beroende av handläggning av exempelvis 12:6 samråd på länsstyrelsen och Trafikverkets tillstånd. Samordningen av bredband sker också där.

Inom miljöområdet har ett stort fokus legat inom området förorenade områden och prövning av miljöfarlig verksamhet där länsstyrelsen är en viktig aktör för både regional utveckling som förverkligandet av de nationella mål som finns. Genom att synliggöra utmaningarna inom ”förorenade områden” för riksdagsledamöter, riksdagsutskott, miljömålsberedningen, kommunledningar, media med flera har länsstyrelsen genom kunskap och erfarenhet utvecklat debatten och de gemensamma strävandena mot att få bort de förorenade områdena i länet. När det gäller prövningar av miljöfarlig verksamhet har handläggningstiderna förbättrats avsevärt och nya sätt att arbeta har utvecklats vidare.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att nå de nationella transportpolitiska målen. Projekt Mittstråket är ett interregionalt samverkansprojekt med Länsstyrelsen Västernorrland som projektägare. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Trafikverket och kommunerna Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom, Åre, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen samt Tillväxtverket som förvaltare av europeiska regionala utvecklingsfonden.

Länsstyrelsen har ett flertal uppdrag som gör att man upprätthåller särskild kompetens inom frågor som rör vatten på olika sätt, exempelvis gällande miljö, samhällsplanering, friluftsliv och näringsliv. Som Vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt, ansvarig för en av tre fiskeutredningsgrupper i landet och samordnande län för havsplaneringen i Bottniska viken, ansvarar länsstyrelsen för frågor och områden som berör mer än bara det egna länet och som omfattar i stort sett alla samhällssektorer.

Länsstyrelsens verksamhet berör en mängd olika samhällsområden och inom samtliga dessa verksamheter genomförs insatser som syftar till att regionalisera de nationella målen. Detta gäller såväl myndighetsutövande insatser som tillståndsgivning och tillsyn, som de mera utvecklingsinriktade insatserna som exempelvis informationsinsatser, bidragsgivning, utbildningsinsatser, projektverksamhet med mera. Ett utvecklingsområde som Länsstyrelsen Västernorrland har, är ett ännu aktivare miljötillsynsarbete. Därför kommer länsstyrelsen att sätta ännu mer fokus på effektivisering och förbättring av tillsynsarbetet under kommande år.

Samverkan med andra statliga myndigheter har varit fortsatt god under året. Särskilt har länsstyrelsen engagerat sig i utvecklingen av det myndighetsnätverk som finns i länet med 18 aktiva statliga myndigheter och där landshövdingen ingår i ledningsgruppen. Länsstyrelsen har varit den regionala samverkansmotorn gällande exempelvis arbetsförmedlingens förändrade roll och utredningen om statliga jobb till Härnösand.

Den regionala samverkan har fortsatt varit stark under 2019 och det regionala samverkansklimatet är mycket gott. Inom ett antal politikområden har arbetat utvecklats ytterligare för att nå de nationella målsättningarna på regional nivå.
Samverkan med kommuner, region och statliga myndigheter är mycket god i länet. Samverkan sker på samtliga nivåer. Den strategiska samverkansplattformen mellan exempelvis kommunledning, regionledning och länsstyrelsen har förstärkts under 2019 bland annat manifesterats genom gemensamma kommunala initiativ, regional enighet, samverkan kring framtagandet av ny regional utvecklingsstrategi och regionala energi- och klimatstrategi med mera. Den senare är ett viktigt verktyg för att förverkliga de högt satta nationella och globala energi- och klimatmålen. Ytterligare exempel på politikområden där länsstyrelsen driver utvecklingen mot nationella mål är livsmedelsstrategin och regionala skogsprogrammet.

Kontakt