Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aktuellt underlag för översiktsplanering - Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:02
Diarienummer:
401-741-13
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

I denna rapport redovisar länsstyrelsen aktuellt planeringsunderlag för Västernorrlands län som sedan kan ligga till grund för kommande kommunala översiktsplaner.

Tanken är att kommunen ska ha den sammanfattande redogörelsen som underlag för sin aktualitetsprövning. Då länsstyrelsen enligt den nya lagen ska lämna en redogörelse oberoende av var i översiktsplaneprocessen
kommunen befinner sig, kan den dock komma att fylla olika funktioner. Den kan vara ett viktigt och värdefullt underlag inför kommunens aktualitetsprövning, men den kan också vara ett bra underlag i arbetet med
en ny översiktsplan.

Kontakt