Diarium och allmänna handlingar

Vill du se en allmän handling eller söka på ett ärende hos Länsstyrelsen? Här får du information om vad som gäller för allmänna handlingar och hur du söker i vårt diarium.

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut.

I vårt diarium kan du söka på ärenden som vi hanterar och se vilka handlingar som kommit in till dem, men du kan inte läsa själva dokumenten.

Ärenden i vårt diarium

I vårt diarium får du tillgång till ärenden som är registrerade från och med den 8 juni 2011. Uppgifterna i diariet är allmänna, vilket innebär att alla har rätt att se dem om de inte är sekretessbelagda.

Har du ett pågående ärende?

Vi registrerar dagligen nya ärenden i vårt diarium, så om du har ett pågående ärende kan du följa det. Sök då på ditt ärende för att hitta information om vilka handlingar som har kommit in till ärendet och vilka beslut som har fattats.

Kontakta oss på telefon: 0611-34 90 00 eller skicka din förfrågan till: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Du kan också besöka oss. Vi sitter på Pumpbacksgatan 19 i Härnösand.

Allmänna handlingar

En handling innehåller information av något slag. Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar.

Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Handlingen är allmän om den har kommit in till oss eller har upprättats hos oss.

När får jag inte ta del av en handling?

  • när handlingen inte är allmän
  • när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda.

Vad innebär sekretess?

Vissa uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda. De uppgifterna får vi inte lämna ut till allmänheten.

Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling. Då gör vi en bedömning av din förfrågan. Vi följer de lagar som finns när vi avgör vad som omfattas av sekretess eller inte. Om du får beskedet att du inte får ta del av uppgifterna i handlingen på grund av sekretess får du också information om hur du kan överklaga.

Du kan få läsa de offentliga delarna i handlingen om du vill. I sådana fall täcker vi över de sekretessbelagda delarna så att du endast kan se de offentliga delarna.

Hur tar jag del av en allmän handling?

För att läsa en allmän handling eller få en kopia kan du:

  • skicka en skriven förfrågan via e-post eller brev
  • ringa
  • kontakta den ansvariga handläggaren
  • besöka oss.

Papperskopior eller pappershandlingar som skannas till annat media, till exempel USB eller e-post: 9 sidor avgiftsfritt, 10:e sidan 50 kr och därutöver 2 kr per sida. För kopior tillkommer porto (Avgiftsförordningen §§ 15 och 16).

Handlingar som redan finns digitalt och förs över till annat media, till exempel USB eller e-post: 80 kr per påbörjad 10-minutersperiod, med start den 11:e minuten, det tar att hantera beställningen. Samma avgift gäller för beställningar som kräver en arbetsinsats utöver det vanliga (Avgiftsförordningen § 4).

Undantag från avgift:

- att ta del av handlingarna på plats

- 1 exemplar av handlingar för part i pågående ärende

- 1 exemplar av länsstyrelsens egna publikationer

Får jag ta med handlingarna hem?

Du får inte ta med dig originalhandlingar hem.

Du kan ta del av handlingar genom att:

  • läsa dem i Länsstyrelsens lokaler
  • skriva av dem eller fotografera dem med exempelvis mobilkamera
  • be om att få en kopia på handlingen hemskickad, mot en eventuell kostnad för kopiorna.
  • be om att få handlingen kopierad på plats, mot en eventuell kostnad för kopiorna.

Kan jag få handlingar via e-post?

Vi är inte skyldiga att lämna ut handlingar via e-post. Ibland medför även personuppgiftslagens bestämmelser att vi inte heller kan lämna ut en handling elektroniskt.

Du får vara anonym

Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. När en handling innehåller uppgifter som omfattas av en sekretessbestämmelse kan vi dock behöva veta vem som begär ut handlingen för att kunna göra en sekretessprövning. Detsamma gäller när det är fråga om elektroniskt utlämnande och handlingar innehåller personuppgifter.

Du kan klaga

Om du nekas att ta del av en handling, helt eller delvis, ska du samtidigt informeras om möjligheten att få utlämnandet prövat av Länsstyrelsen genom ett skriftligt beslut. Tycker du att beslutet är felaktigt har du som enskild möjlighet att överklaga vårt beslut hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen har tagit för lång tid kan du anmäla det till Justitieombudsmannen.

Mer att tänka på

Även din egen korrespondens (brev, fax, e-post med mera) med Länsstyrelsen kan bli en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev i en fråga som rör ett ärende till en tjänsteman på hans eller hennes hemadress. Våra medarbetare är ändå skyldiga att se till att ditt meddelande diarieförs i Länsstyrelsens diarium.

Kontakt