Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2019

Under 2019 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asylsökande barn i familj.

Ansökan om medel

Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt. Ansökan ska primärt avse åtgärder under perioden 2019-2020, men om det är särskilt angeläget även 2021. Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret 2019.

Hur ansöker jag?

Under 2019 finns det 1,45 miljoner kronor att söka för insatser och samverkan som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna i Västernorrlands län. Sista ansökningsdag är den 25 september 2019. Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag.

För att ansöka, fyll i blanketterna som du hittar längst ner på sidan och skicka dem till integration.vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Länsstyrelsen erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden till den som beviljats ersättning. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av en insats för vilken medel beviljats om tillräckliga skäl föreligger.

Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Västernorrlands län i enlighet med vad som anges i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen.

Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel. Redovisningen ska skickas till integration.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Kontakt

Linnéa Lagergren

Utvecklare integration

Telefon 076 - 145 31 21        

Assar Häggbladh

Utvecklare integration