Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioritetsgrunder 2018

Under 2018 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.
  • Insatser som syftar till att skapa förutsättningar för att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder till nyanlända personer.
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansökan om medel

Länsstyrelserna har 80 miljoner kronor att fördela nationellt under 2018. Länsstyrelsen i Västernorrlands län kan fördela 1,95 miljoner kronor av dessa.

Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt. Ansökan ska primärt avse åtgärder under perioden 2018-2019, men om det är särskilt angeläget även 2020. Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret 2018.

Ansökan görs på blankett som du hittar längst ner på sidan. Blanketten innehåller även en vägledning för hur ansökan ska fyllas i.

Till ansökan finns ett intyg som eventuell samverkanspart fyller i samt ett stöddokument gällande jämställdhet.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Västernorrlands län tillhanda senast den 30 september 2018 och kan skickas till: integration.vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Länsstyrelsen erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden till den som beviljats ersättning. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av en insats för vilken medel beviljats om tillräckliga skäl föreligger.

Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Västernorrlands län i enlighet med vad som anges i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen.

Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel. Redovisningen ska skickas till integration.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Kontakt

Assar Häggbladh

Utvecklare integration

Linnéa Lagergren

Utvecklare integration

Telefon 076 - 145 31 21