Reklamskyltar utmed väg

Om du vill sätta upp en reklamskylt eller informationsskylt vid en väg kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen Västernorrland, Trafikverket eller kommunen. Det krävs också tillstånd från markägaren.

Bild av vägområde

Alla vägar består av en vägbana och ett vägområde. Vägområdet varierar men kan sträcka sig mellan 5-10 meter från vägbanan.

Tillstånd för reklamskylt från Trafikverket

Om du önskar sätta upp en reklam- eller vägvisningsskylt inom vägområdet ska du kontakta Trafikverket.

Tillstånd för reklamskylt från kommunen

Om du önskar sätta upp en skylt inom detaljplanelagt område krävs bygglov. En sådan ansökan görs hos kommunens byggkontor.

Tillstånd för reklamskylt från Länsstyrelsen

Inom 50 meter från vägområdet

Om du vill sätta upp en skylt inom 50 meter från vägområdet krävs alltid tillstånd enligt 46 § väglagen. Vi prövar om skylten kan komma att påverka trafiksäkerheten negativt. Detta görs efter att Trafikverket fått lämna synpunkter. 

Dessutom görs en prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) om skylten inte enbart ska monteras tillfälligt. En prövning enligt LGS sker av alla "tavlor, skyltar, inskrifter eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål".

Prövningen sker utifrån en bedömning om skylten kan komma att inverka menligt på landskapsbilden.

Mer än 50 meter från vägområdet

Om du vill sätta upp en skylt mer än 50 meter från vägområdet krävs endast tillstånd enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS). Även denna ansökan prövas av Länsstyrelsen. 

Vad ska en ansökan innehålla?

En ansökan ska innehålla en

 • redogörelse för varför skylten önskas (vilket syfte).
 • ritning av skylten lämnas där det framgår skyltens mått (höjd, bredd, djup, höjd från marken)
 • hur den ska sättas upp (typ av fundament, stolpars material och dimensioner)
 • utformning (text, typsnitt och storlek på texten, eventuella bilder)
 • karta där skyltens önskade placering finns markerad. Det ska framgå hur långt från vägen skylten önskas placeras.

Avgift för ansökan

Länsstyrelsen Västernorrland tar ut en ansökningsavgift för sin handläggning enligt följande:

 • Prövning enligt väglagen - 700 kronor
 • Prövning enligt LGS - 3 700 kronor
 • Prövning enligt båda lagarna - 4 400 kronor

När ansökan har mottagits skickar vi ut betalningsinformation. Observera att ärendet inte handläggs innan betalningen inkommit. 

 • En kommun vill sätta upp en "Välkommen till kommunen-skylt" vid en av infartslederna. Skylten ska placeras cirka 20 meter från vägen. Om det inte är inom detaljplanelagt område lämnas ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften är 4 400 kronor eftersom prövningen måste göras enligt både väglagen och LGS.
 • En förening ska anordna ett evenemang under en vecka och vill sätta upp ett informationsplakat intill en väg. Plakatet ska ställas cirka 40 meter från vägen. Eftersom det rör sig om en tillfällig anordning som inte ska finnas "varaktigt uppsatt" krävs inget tillstånd enligt LGS. Däremot krävs tillstånd enligt väglagen eftersom det sker inom 50 meter från vägområdet. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen tillsammans med ansökningsavgift; 700 kronor.
 • En näringsidkare vill sätta upp en reklamskylt på en åker cirka 70 meter från vägen. Eftersom det är mer än 50 meter från vägområdet krävs inget tillstånd enligt väglagen. Däremot krävs tillstånd enligt LGS. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen tillsammans med ansökningsavgift; 3 700 kronor.
 • En familj ska anordna loppis under sommaren och vill ställa ut en liten skylt bredvid vägen. Eftersom skylten står inom vägområdet krävs tillstånd från Trafikverket.

Kontakt

Gusten Windelhed

Förvaltningshandläggare