Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio nationella mål för friluftsliv. Målen ska uppnås till år 2020.

Vem ansvarar för arbetet?

Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll. Men det är stat och kommun som tillsammans förvaltar förutsättningarna för friluftslivet genom till exempel uppbyggnad och underhåll av infrastruktur, vägar, anläggningar och genom att skydda friluftsområden som naturreservat. Samverkan mellan stat, kommuner, föreningar och markägare ger möjligheter till åtgärder lokalt som tar oss närmare friluftsmålen.

Aktuella projekt i länet

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Riksintresse för friluftsliv

Område av riksintresse för friluftslivet ska ha stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten.

Riksintresseområden

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att peka ut riksintresseområdena. Detta görs i samarbete med länsstyrelserna. Områdenas utbredning kan ses via länsstyrelsen Västernorrlands karttjänst webbGIS. Bestämmelserna återfinns i 3 kap. 6§ miljöbalken.

Regionala karttjänster

Länskarta Västernorrland samlar regionala kartunderlag som i huvudsak är framtagna av Länsstyrelsen men i vissa fall även av andra myndigheter.

Länskarta Västernorrlandlänk till annan webbplats

Kontakt

Jean Esselström

Friluftslivssamordnare