Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. Du kan läsa mer om alla 16 miljökvalitetsmål på denna sida.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska särskilt:

  1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
  2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,
  3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och
  4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Mer information om miljömålsarbetet finns hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemetlänk till annan webbplats

Miljömålsarbetet på regional nivå

Länsstyrelserna är, tillsammans med Skogsstyrelsen, regionala miljömålsmyndigheter. Länsstyrelsen ska arbeta för att miljömålen nås tillsammans med andra regionala myndigheter, kommuner, näringsliv och ideella organisationer. Länsstyrelsen har också i uppdrag att följa upp miljömålen och rapportera till nationella myndigheter.

Länsstyrelsen Västernorrland arbetar kontinuerligt med att stärka upp arbetet för att nå miljökvalitetsmålen. En viktig del handlar om att samordna det egna arbetet så att olika delar av verksamheten som exempelvis tillståndsgivning, kontroller och bidrag kan bli mer enhetlig när det gäller hänsyn till de nationella målen.

Regional miljömålsuppföljning 2018PDF

Miljömålsbedömning 2018PDF

Västernorrlands miljömål

Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen är vägledande för miljöarbetet i Västernorrland och det miljötillstånd som ska uppnås i länet.

  • Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
  • Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.
  • Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

Nya regionala miljömål beslutade för Västernorrlands län

Förändringar i det nationella miljömålssystemet föranledde en översyn av de regionala miljömålen i Västernorrland. År 2014 inleddes en process för att uppdatera Västernorrlands miljömålsstruktur och miljömål och beslut om nya regionala fattades i juni 2015.

Beslutet innebär att:

  • tidigare regionala miljömål (miljökvalitetsmål och länsmål inklusive profilmålet Geologisk mångfald) för Västernorrland län stryks
  • nya regionala miljömål för Västernorrland län är samma som de nu gällande nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar
  • nationella (befintliga och kommande) etappmål som beslutas av regeringen, antas automatiskt som regionala etappmål för Västernorrlands län.

Beslut om regionala miljömålPDF

Kommunernas miljömålsarbete

Länets kommuner har en nyckelroll i arbetet med att nå miljömålen. Det är i kommunerna som en stor del av arbetet bedrivs med att förankra, utveckla och förverkliga miljöarbetet i dialog med samhällets olika aktörer.

Det är också på den lokala nivån som många åtgärder genomförs för att nå målen. Genom bland annat tillämpning av miljöbalken och plan- och bygglagen, kan kommunerna bidra till ökad miljömålsuppfyllelse.

Kommunerna har även möjlighet att påverka utvecklingen i rätt riktning genom den kommunala planeringen och i beslut om bygglov.

Den kommunala upphandlingen av varor och tjänster är ett annat exempel på verktyg som används för att nå miljömålen och en långsiktigt hållbar utveckling. I egenskap av skolhuvudmän har kommunerna ett stort inflytande kring utbildning och lärande om hållbar utveckling hos barn och unga.

I flertalet av länets kommuner har man formulerat lokala miljömål, tagit fram program och/eller handlingsplaner som stöd för det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet inom kommunen.

Kontakt

Rebecka Bjurhall

Miljömålssamordnare

Karin Frejarö

Enhetschef, Stabs- och utvecklingsenheten