Utsatta EU/EES-medborgare

Länsstyrelsen har i uppdrag att erbjuda metod- och kompetensstöd till kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer som kommer i kontakt med frågor som rör utsatta EU/EES-medborgare.

Kompetensutvecklingsinsatserna ska utgå från regionala behov och baseras på kunskapsstöd från statliga myndigheter samt den kunskap och information som sammanställts av den nationella samordningen vid Länsstyrelsen Stockholm.

Uppdraget tar bland annat utgångspunkt från erfarenheterna av det regeringsuppdrag om EU-medborgare i Sverige som Länsstyrelsen Stockholm drev under 2016–2019.

Länsstyrelserna ska:

 • Förmedla kunskap om viktiga områden som aktualiseras när människor från andra EU-länder vistas i Sverige i olika former av exploatering.
 • Möjliggöra regionala och lokala kunskaps- och erfarenhetsutbyten för verksamma inom kommuner, myndigheter och civilsamhällsorganisationer som möter målgruppen.
 • Verka för att höja medvetenhet kring arbetskraftsexploatering.

Föredrag från statliga myndigheter

Länsstyrelsen Stockhom, som samordnar uppdraget, har tagit fram föredrag i samarbete med flera statliga myndigheter. Tanken är att föredragen ska fungera som ett stöd för dig som indirekt eller direkt möter utsatta EU/EES-medborgare i ditt arbete.

Observera att filmerna saknar textning och syntolkning. Tillgängliga versioner kommer att publiceras så snart som möjligt.

I presentationen av Socialstyrelsens vägledning för kommuner tas frågor upp som till exempel:

 • Vilka skyldigheter och rättigheter har man som EU-medborgare när man besöker Sverige?
 • Hur långt sträcker sig kommunens ansvar för andra EU-länders medborgare när de vistas i en svensk kommun?
 • Vad bör man som verksam inom kommunens socialtjänst känna till för att på bästa sätt hjälpa besökare som befinner sig i olika former av utsatthet och/eller exploatering?

Vägledningen presenteras av Sara Lundgren, jurist och utredare vid Socialstyrelsen.

I Migrationsverkets presentation beskrivs vistelserätt, uppehållsrätt samt myndighetens roll i sammanhanget utsatta EU-medborgare. I föredraget berörs frågor såsom:

 • Vad innebär vistelserätt och uppehållsrätt?
 • Hur länge kan man vistas i Sverige och vilka krav ställs på EU-medborgare från andra länder under sin vistelse här?
 • Vilken myndighet ska kontrollera om EU-medborgare har rätt att vistas här?
 • Är Migrationsverket delaktig i arbetet mot människohandel?

Lisa Hultin Knutas, Central samordnare mot människohandel på Migrationsverket, håller i presentationen.

I Sveriges kommuner och regioners presentation tas frågor upp som till exempel:

 • Vad säger ordningslag och ordningsföreskrifter om våra rättigheter och skyldigheter när vi vistas i det offentliga rummet?
 • Vilka är rättigheterna för att använda offentlig platser vid penninginsamling?
 • Vad säger ordningslag och kommunala ordningsföreskrifter egentligen om tillfälliga boenden i olika miljöer?

Presentationen hålls av Förbundsjurist Johan Larsson och före detta Hovrättsrådet Kazimir Åberg vid Sveriges kommuner och regioner.

Polisens nationella rapportör beskriver omfattningen av problematiken gällande människohandel och exploatering av människor i utsatthet och gällande lagstiftning.

De senaste åren har problematiken uppmärksammats alltmer. Lagen skärptes juli 2018 för att mer effektivt kunna lagföra de som utnyttjar andras utsatta situation för egen vinning, exempelvis genom arbetskraftsexploatering med orimliga arbetsvillkor eller utnyttjande av andra inom tiggeri eller prostitution.

Presentationen hålls av Kajsa Wahlberg, Polisens nationella rapportör gällande människohandel.

Frälsningsarmén bedriver både ett nationellt och internationellt arbete mot människohandel.

Organisationen erbjuder utbildning för yrkesverksamma i hur man kan upptäcka och agera mot människohandel. De sammankallar också ett nationellt nätverk av organisationer som gemensamt verkar mot människohandel och exploatering.

Presentationen hålls av Lovisa Landälv, Utbildningssamordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel.

Regionkoordinator Elisabeth Lundquist berättar om regionkoordinatorns roll i arbetet mot människohandel och exploatering.

I olika regioner i landet finns en funktion som kallas regionkoordinator vars uppgift är att samordna arbetet mot människohandel. Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel finns i region Bergslagen, Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst och Öst.

Regionkoordinatorn fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag rörande prostitution och människohandel för alla ändamål. Arbetsuppgifter för en regionkoordinator består bland annat av att bistå regionala myndigheter, som till exempel polis och socialtjänst, med stöd vid människohandelsärenden. Regionkoordinatorn fungerar också som en regional aktör med spetskompetens gällande människohandel.

Under senare år har det uppdagats allt fler fall av missförhållanden inom en rad olika branscher i landet. Utländsk arbetskraft utnyttjas under orimliga villkor då entreprenörer kringgår lagar och regelverk för att vinna ekonomiska fördelar i konkurrens med andra aktörer.

Arbetsmiljöverkets teamledare i region Öst, Magdalena Lennhagen, beskriver situationen och den samverkan som bedrivs för att motverka problemen. I presentationen tas frågor upp såsom:

 • Vad är arbetskraftsexploatering?
 • Hur vanligt är det med arbetskraftsexploatering och i vilka branscher förekommer det?
 • Hur arbetar myndigheter i Sverige för att motverka arbetskraftsexploatering?

I en kommun kan många situationer uppkomma där samverkan och samarbete är en förutsättning för hjälp och åtgärder till utsatta människor som lever i en gatumiljö.

Hur kan en kommun arbeta uppsökande för att identifiera människor i utsatta situationer? Hur organiserar och samverkar man ur ett lokalt perspektiv arbetet mot exploatering av utsatta EU-medborgare? Vilka rutiner finns för att säkerställa att barn och unga får rätt stöd och insatser?

Representanter från Uppsala kommun och Polisen berättar om den samverkan som sker i kommunen.

Den 2 december 2020 hölls en digital webbsändning om utsatta EU-medborgare.

Under det inledande passet berättade Jonas Melinder, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm, om det nationella uppdraget att bidra med kompetensutveckling i frågor som rör utsatta EU-medborgare.

Övriga föredrag från webbsändningen kan du ta del av via Länsstyrelsen Stockholms youtubekanal. 

Fler föredrag på konferensen om utsatta EU-medborgare den 2 december 2020 på youtube.com Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas samordning av uppdraget

Länsstyrelsen Stockholm samordnar uppdraget nationellt. Ansvarig för samordningen är Jonas Melinder, Länsstyrelsen Stockholm. Hans telefonnummer är 010-223 14 59

Den regionala samordningen sker inom fyra landsdelar: nord, syd, öst, väst.

Länsstyrelsen Västernorrland ingår i samordningen inom landsdel nord där även Gävleborg, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten ingår. Kontaktperson för den regionala samordningen är Therese Bjursell Lodesjö, Länsstyrelsen i Västerbotten. Hennes telefonnummer är 010-225 43 22

Kontakt