ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom:

  • utbildning och information till kommuner
  • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

  • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringens skrivelse om den samlade strategin på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Så arbetar vi i Västernorrlands län

Länsstyrelsen Västernorrland samlar regelbundet länets kommuner och andra organisationer i flera nätverk för att stärka det lokala förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Nätverksträffar är ofta tematiska utifrån nätverkens behov, och innehåller både erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling för nätverkens medlemmar. Länet har ingen regional ANDT-strategi, utan jobbar utifrån den nationella strategin.

Flera nätverk stärker det lokala förebyggande arbetet

Nätverket Krafttag

Ett exempel på nätverk är Krafttag, som är länets gemensamma arbete mot dopning på träningsanläggningar och som är en del av det nationella nätverket PRODIS, Prevention av dopning i Sverige och arbetsmetoden 100 procent hård träning.

100 procent hård träning Länk till annan webbplats.

Tillsammans mot nätdroger

Andra exempel på länsstyrelsens samordning inom politikområdet är Tillsammans mot nätdroger och återkommande kommunikationsinsatser mot langning av alkohol. Vi fungerar som en länk mellan lokal och nationell nivå.

Brottsförebyggande arbete

Kunskapsdagar

Vi samarrangerar gärna kunskapsdagar med andra uppdrag inom länsstyrelsens ansvarsområden och med andra aktörer som Kommunförbundet, Region Västernorrland och Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Arbetet ska bidra till att uppfylla det nationella folkhälsomålet, likväl som Agenda 2030.

Projektmedel till aktiviteter mot alkohol och droger

Det går inte att söka medel hos länsstyrelsen för att genomföra projekt eller aktiviteter mot alkohol och droger. Folkhälsomyndigheten beviljar årligen projektmedel till ansökningar som genomförs i samverkan med forskning, under förutsättning att regeringen beslutar om det.

Rapporter och informationsmaterial

I samverkan med länets kommuner har prover tagits vid tolv av länets största avloppsreningsverk under oktober 2020. Syftet var att få en övergripande ögonblicksbild av bruket av amfetamin, cannabis, kokain, MDMA och Tramadol samt komplettera andra lägesbilder och undersökningar i både ett brotts- och drogförebyggande perspektiv. De första analysresultaten visar att det finns spår av narkotika i vattnet i samtliga av länets kommuner, men för att kunna dra några slutsatser behöver vi fortsätta följa detta område. Provtagningsserien avses fortsätta till 2023 med fyra provtagningstillfällen per år.

Narkotikaspår i avloppsvatten 2020 Länk till annan webbplats.

Arabiska

Engelska

Kuridska

Persiska

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinska

Turkiska

Kontakt