Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Granskning av kommunala dispenser

När kommunen fattat ett beslut om dispens lämnas beslutet över till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om en prövning ska ske eller inte. Vi prövar en kommuns beslut att ge dispens om det finns skäl att anta:

 1. att det inte finns förutsättningar för dispens
 2. att en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.

Länsstyrelsens beslut om prövning av en dispens kan inte överklagas. Om vi efter prövningen finner att det inte finns några förutsättningar för dispens upphävs kommunens beslut. Vårt upphävandebeslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Upphävande av strandskydd vid små sjöar och vattendrag

Vid små sjöar och vattendrag kan länsstyrelsen upphäva strandskyddet, helt eller delvis, om området inte har några betydande naturvärden samt att det inte fyller någon funktion för det rörliga friluftslivet.

Även om strandskyddet upphävs ska området närmast strandlinjen normalt undantas från upphävandet. För att livsvillkoren för växt- och djurlivet ska bevaras och för att allmänheten ska kunna passera fritt längs vattnet.

Vem kan ansöka?

Kommuner eller fastighetsägare kan ansöka om upphävande av strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen kan också ta egna initiativ till upphävande.

 • Sjöar som har en vattenyta på cirka en hektar eller mindre.
 • Vattendrag som har en bredd på omkring två meter eller smalare.

Om sjön eller vattendraget är större än så kan bestämmelsen inte tillämpas. Bedömning av vattnets storlek görs i varje enskilt fall utifrån vad som kan ses som normala förhållanden för just det vattnet.

Förutom att det ska röra sig om en liten sjö eller ett litet vattendrag, ska området ha liten betydelse för strandskyddets syften. De områden som kan vara aktuella ska alltså inte ha några betydande naturvärden och inte heller fylla någon funktion för det rörliga friluftslivet.

I områden som har stor betydelse för strandskyddets syften är det normalt sett inte aktuellt att upphäva strandskyddet. Exempel på områden där strandskyddet inte bör upphävas finns bland annat på Naturvårdsverkets webbplats:

Upphävande av strandskydd vid små sjöar och vattendrag (Naturvårdsverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Innan du ansöker, tänk på följande

 • Större vatten i närheten
  Ligger området även inom strandskyddsområdet vid en större sjö eller vattendrag alternativt vid havet, kan reglerna om upphävande vid små sjöar och vattendrag inte tillämpas. Strandskyddet vid större sjöar eller vattendrag samt vid havet har företräde.
 • Fri passage närmast vattnet
  Även om strandskyddet upphävs ska området närmast strandlinjen normalt undantas från upphävandet. För att livsvillkoren för växt- och djurlivet ska bevaras, samt för att allmänheten ska kunna passera fritt längs vattnet.
 • Fältbedömning
  Länsstyrelsen behöver troligtvis göra en bedömning på plats av området där du önskar upphäva strandskyddet. Det måste göras vid en tidpunkt då det råder normala förhållanden för vattnet i fråga. Om området måste inventeras, behöver det ofta göras vid särskilda tider på året. Det kan därför i många fall ta lång tid att behandla en ansökan om upphävande.

Vad ska ansökan innehålla?

En ansökan om upphävande ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • Namnet på sjön eller vattendraget.
 • Storleken på sjön (hektar) eller bredd på vattendraget (meter).
 • Sökandens namn, adress, telefonnummer och/eller e-postadress.
 • Fastighetsbeteckning på berörd(a) fastighet(er).
 • Karta där området för önskat upphävande är tydligt markerat (brytpunkter för området bör koordinatsättas).
 • Ett område för fri passage närmast vattnet ska anges och markeras tydligt på kartan.
 • Beskrivning av miljön inom området, samt förekommande växt- och djurarter. Bifoga gärna fotografier som visar miljön i området.
 • Beskrivning av områdets betydelse för friluftslivet. Används området idag av allmänheten för friluftsliv? Finns anläggningar för friluftsliv inom området eller i dess närområde?

Skicka din ansökan via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se
eller via post till: Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Undantag från strandskyddsbestämmelserna

Länsstyrelsen förordnade 2009 om ett undantag från strandskyddsbestämmelserna. Det innebär att förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken inte omfattar kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som utförs inom 15 meter från huvudbyggnad men inte närmre strandlinjen än 25 meter från vattnet och åtgärden görs inom en beslutad tomtplats.

Beslut: undantag strandskyddsdispens 2009 Pdf, 50.6 kB.

På vissa platser är strandskyddet utökat till 200 meter. Mer om detta finner du på sidan Skyddad natur i stycket under rubriken Utvidgat strandskydd.

Skyddad natur

Kontakt

Enheten för miljöutredningar och fiske

Telefon växel 0611-34 90 00