Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Så kan ett förändrat klimat påverka oss

I den här filmen kan du få några exempel på hur ett förändrat klimat kan påverka oss och vad vi kan göra för att anpassa vår fysiska miljö:

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Vi har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen är ett vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Handlingsplanen beskriver Västernorrlands framtida klimat och hur arbetet går till idag. I planen står även vilka åtgärder som behövs i länet för att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Klimatanpassning i Västernorrlands län - en regional handlingsplan

Rapporter och analyser för länet

I de länsvisa klimatanalyserna presenterade SMHI år 2015 beräkningar som beskriver metrologiska och hydrologiska förhållanden i ett framtida klimat. I det arbetet ingick några indikatorer som beskriver framtida snöförhållanden. Under år 2019 efterfrågade Länsstyrelserna i de sju nordligaste länen utökade analyser av framtida snöförhållanden.

Analyserna i rapporten Snö i framtida klimat visar på mycket kraftiga minskningar av såväl snödjup som antal dagar med olika snömängd. Minskningar väntas under hela snösäsongen och i stort sett över hela norra Sverige. Allra mest påtagliga väntas minskningarna bli i delar av Värmland och Dalarna, samt längs Norrlandskusten.
Växlingar från dygn med minusgrader till dygn med plusgrader väntas till slutet av seklet minska något i delar av Värmland och Dalarna, vara oförändrad längs Norrlandskusten och öka i de inre delarna av norra Sverige.
Snöns densitet väntas till slutet av seklet generellt minska för ett specifikt datum under vintern. Minskningarna är störst i delar av Värmland och Dalarna samt längs Norrlandskusten.

Snö i framtida klimat

Det finns områden i vårt län där vi har identifierat att det finns risk för erosion, skred, ras, slamströmmar och översvämning. Detta kan leda till skador på bebyggelse och infrastruktur och påverka områden med miljöfarlig verksamhet och förorenad jord. Vi har därför gjort en analys av det framtida klimatet i länet gällande nederbörd, temperatur, flöden och havsvattenstånd.

Utredningen är avsedd att användas som ett underlag för länsstyrelsens regeringsuppdrag. Det går ut på att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Utredningen ska också hjälpa kommunerna i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och fysisk planering.

Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys (SGI/SMHI, 2010)

Hur klimatet i vårt län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden. Det vill säga hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. Rapporten beskriver dagens och framtiden klimat i Västernorrland. Den är baserad på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar: begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).

Framtidsklimat i Västernorrlands län – enligt RCP-scenarier (SMHI, 2015)

Elin Sjökvist (SMHI) var med och tog fram denna analys och presenterar den på youtube Länk till annan webbplats.

Stöd till kommuner

Mycket av arbete med att klimatanpassa vårt län sker i våra kommuner. För att veta vilka anpassningsbehov som finns är det viktig att känna till hur klimatet förändras och hur vårt samhälle kommer påverkas av detta.

För att stödja våra kommuner har länsstyrelsen tagit fram analyser som redovisar hur ett framtida klimat kan se ut, vilka konsekvenser det kan få, samt förslag på åtgärder för att minska sårbarheten och blir en mer robust kommun.

Analyser för länets kommuner (2014)

Konsekvenser och behov av åtgärder – Ånge kommun Pdf, 4.6 MB.

Konsekvenser och behov av åtgärder – Timrå kommun Pdf, 4.3 MB.

Konsekvenser och behov av åtgärder – Härnösands kommun Pdf, 5.1 MB.

Konsekvenser och behov av åtgärder – Kramfors kommun Pdf, 4.9 MB.

Konsekvenser och behov av åtgärder – Sollefteå kommun Pdf, 5 MB.

Konsekvenser och behov av åtgärder – Örnsköldsviks kommun Pdf, 5.1 MB.

Länsstyrelsen har tagit fram vägledande material och stöd för våra kommuner inom de områden som kan påverkas av ett förändrat klimat. Nedan finns material som tagits fram av länsstyrelsen Västernorrland. Men även vägledningar som tagits fram gemensamt av länsstyrelserna i Sverige.

Byggande vid vatten – en vägledning för dig som planerar

Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader – anpassning genom förebyggande underhåll

Klimatanpassning i fysisk planering – vägledning från länsstyrelserna

Kontakt

Viveka Sjödin

Klimatanpassningssamordnare